Regulamin

Podstawowe informacje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

3cam.pl – 3CAM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w m.Poznań pod adresem ul. Święty Marcin 29/8, 61-806, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000486715, posiadająca REGON: 180969187, NIP: 2020000719.

Klient lub Internauta – korzystająca z Usługi 3cam.pl, na podstawie Umowy, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Panel Klienta – narzędzie do zarządzania usługą 3cam.pl i kontaktu z 3cam.pl dostępne po zalogowaniu się przez Klienta na stronie https://3cam.pl

Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usługi 3cam.pl, na podstawie Umowy, którą zawarła z 3cam.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Gwarant – producent.

Sklep internetowy działający pod adresem https://www.3cam.pl jest platformą prowadzoną przez: 3CAM sp. z o. o. z siedzibą w m.Poznań, pod adresem ul. Święty Marcin 29/8, 61-806, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000486715, posiadająca REGON: 180969187, NIP: 2020000719, z kapitałem zakładowym w kwocie 5 000 złotych, zwaną dalej „3cam.pl” lub „www.3cam.pl”. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.3cam.pl zwany dalej „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem „www.3cam.pl”, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym „www.3cam.pl”, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „www.3cam.pl” zwanej dalej „internautą”, uiszczania przez internautę ceny sprzedaży produktów, uprawnienia internauty do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Złożenie zamówienia

Internauta może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego www.3cam.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

Złożenie zamówienia odbywa się w kilku etapach:

internauta dokonuje rejestracji w sklepie internetowym www. 3cam.pl oraz loguje się na swoje konto internetowe,

internauta umieszcza towary w swoim koszyku,

internauta wybiera sposób dostawy,

internauta wybiera sposób płatności,

internauta potwierdza dokonanie zamówienia, 3cam

internauta otrzymuje od 3cam.pl e-mail potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie zamówienia (w przypadku standardowego przelewu bankowego internauta otrzymuje od 3cam.pl najpierw e-mail potwierdzający zgłoszenie, a następnie po zaksięgowaniu przez 3cam.pl należności, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia).

 

Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez internautę 3cam.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez 3cam.pl zamówienia złożonego przez internautę oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami.

W przypadku podania przez internautę błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, 3cam.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Jak tylko zamówienie będzie gotowe do wysyłki, 3cam.pl wyśle do internauty e-mail informujący o wysyłce zamówienia.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie 3cam.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez internautę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez internautę.

Internauta jest zobowiązany do powstrzymania się od od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego www.3cam.pl w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Rejestracja i Logowanie

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.3cam.pl (założenia konta internetowego), internauta powinien wybrać zakładkę „Moje konto” na stronie www.3cam.pl, wybrać opcję „Stworzyć konto”, wpisać swój adres e-mail oraz wybrać przycisk „Utwórz nowe konto”. Następnie internauta powinien wypełnić i zatwierdzić formularz rejestracyjny.

Rejestracja w sklepie internetowym www.3cam.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego 3cam.pl są nieodpłatne.

Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym www.3cam.pl, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

W celu usunięcia konta internauty ze sklepu internetowego 3cam.pl należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta 3cam.pl.

Logowanie do sklepu internetowego www.3cam.pl odbywa się poprzez wybranie zakładki „Moje konto” na stronie www.3cam.pl i wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła.

3Cam zastrzega sobie prawo do usunięcia konta internetowego jeśli zweryfikowanie poprawności danych podanych w procesie rejestracji okaże się niemożliwe.

Nasze ceny

Ceny wskazane na stronie www.3cam.pl są podane w złotych polskich. Są to ceny brutto.

Ceny towarów, podane na stronie www.3cam.pl, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez internautę, które są płatne osobno.

Koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości internauty na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego www.3cam.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Formy płatności

Internauta może dokonać płatności:

  • przelewem; (W przypadku braku zapłaty należnej kwoty we wskazanym terminie (72 godz.), zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji i nastapi jego automatyczne anulowanie.)
  • kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro;
  • za pomocą systemu DOTPAY;
  • za pobraniem do kwoty 5.000 zł, słownie pięć tysięcy złotych;
  • kodem promocyjnym lub bonem lojalnościowym;
  • Raty 
  • za pomocą system Paypal;
  • kodem BLIK (regulamin tej formy płatności znajdą Państwo tutaj https://www.przelewy24.pl/regulamin)

3cam.pl zastrzega sobie prawo do wystawiania kodów promocyjnych. Kody promocyjne posiadają okres ważności, w czasie którego internauta może skorzystać z oferowanego kodu. Do każdego zamówienia złożonego na 3cam.pl może zostać wykorzystany tylko jeden kod promocyjny. Kod przypisany jest do jednego osobistego konta internetowego i może być wykorzystany jednorazowo. Po upływie daty ważności kodu promocyjnego, skorzystanie z kodu promocyjnego jest niemożliwe. W przypadku zwrotu zamówienia, kody promocyjne nie są zwracane ani wystawiane na nowo.

Internauta uznaje, że „podwójne kliknięcie” na pole wyboru odpowiadające zapoznaniu się z ogólnymi warunkami jest równoznaczne ze zgodą na zawarcie umowy oraz stanowi nieodwołalną i bezwarunkową akceptację ogólnych warunków sprzedaży towaru. Umowa jest automatycznie archiwizowana przez bank, a internauta może mieć do niej dostęp po złożeniu wniosku na piśmie.

O ile nie wykazano inaczej, dane zapisane przez bank stanowią dowód wszystkich transakcji między klientem a bankiem.

Rachunek bankowy internauty zostanie obciążony kwotą należną za wybrane przez niego towary i usługi w momencie, gdy zlecenie lub część zlecenia, którą internauta chce otrzymać w oddzielnej przesyłce, są kompletne i gotowe do wysyłki.

3cam.pl zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli istnieje uprzedni spór co do płatności lub występuje nadmiernie wysoki poziom zamówień, o czym poinformuje internautę.

 

3cam.pl zwraca uwagę, iż w sytuacji wyboru przez internautę sposobu płatności – przelew tradycyjny – zobowiązany on jest do prawidłowego wprowadzenia danych, a w szczególności tytułu przelewu. W przeciwnym wypadku płatność nie zostanie prawidłowo zwalidowana, a płatność pozostając nierozpoznaną zostanie zwrócona na rachunek, z którego wpłynęła.

Fakturę za zamówienie internauta otrzyma poprzez swoje konto użytkownika lub drogą mailową.

Potwierdzenie zamówienia / płatności

W braku przeciwnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez 3cam.pl, jak również dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich 3cam.pl, przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, stanowią dowód wszystkich transakcji między 3cam.pl a internautą. 3cam.pl dokona archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Internauta będzie miał do nich dostęp za pośrednictwem strony www.3cam.pl, w zakładce „Moje konto”.

We wszystkich przypadkach 3cam.pl zaleca internaucie przechowywać e-mail potwierdzający jego zamówienie.

Zwrot należności

Podstawowe informacje

3cam.pl dokona zwrotu uiszczonych przez internautę należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

braku możliwości realizacji zamówienia przez 3cam.pl opłaconego z góry przed jego realizacją („Dostępność”);

odstąpienia od umowy przez internautę;

odstąpienia od umowy przez 3cam.pl;

uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

uznania gwarancji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

3cam.pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz 3cam.pl lub w sposób odpowiadający innej formie płatności wykorzystanej w procesie zakupowym.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie 3cam.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do internauty na podany przez niego adres mailowy wezwanie do przesłania 3cam.pl numeru rachunku bankowego internauty, internauta nie prześle 3cam.pl takiego numeru rachunku bankowego. 3cam.pl nie ponosi również odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez internautę błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub rozpatrzenie reklamacji zamówienia nastąpią w sklepie 3cam, a zamówienie zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi lub zostanie zlecony BOK 3cam.pl.

W przypadku gdy internauta dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz 3cam.pl zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

W przypadku płatności za pobraniem zwrot następuje na wskazany przez kupującego numer rachunku bankowego przesłany do BOK na adres: info@3cam.pl ze wskazaniem numeru zamówienia, którego dotyczy zwrot.

Dostępność

Podstawowe informacje

Informacje dotyczące towarów i cen są ważne tak długo, jak długo towary widoczne są na stronie www.3cam.pl. Nie dotyczy to akcji specjalnych, których czas trwania określony jest na stronie. Internauta ma możliwość sprawdzenia dostępności sprzedawanych artykułów na stronie informacyjnej każdego towaru.

Wszystkie produkty zakupione na stronie 3cam.pl pochodzą z magazynów.

W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia internauty z innych przyczyn, 3cam.pl poinformuje internautę o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez internautę adres e-mail, wiadomością sms lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez internautę w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

Internauta ma prawo do anulowania części zamówienia, jeżeli część towarów jest niedostępna, lub do anulowania całości zamówienia. W obu przypadkach rezygnacja z zamówienia będzie możliwa pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Biura Obsługi Klienta 3cam.pl o takiej decyzji drogą telefoniczną lub mailową, oraz za pośrednictwem linku przesłanego w treści wiadomości mailowej wysłanej z informacją o niedostępności produktu. W przypadku braku potwierdzenia zmiany/anulacji zamówienia lub braku kontaktu z internautą 3cam.pl ma możliwość, w terminie 5 dni od dnia w którym Biuro Obsługi Klienta podjęło próbę kontaktu z internautą, anulować zamówienie lub usunąć brakujący produkt, o czym powiadomi internautę za pomocą e-mail.

Dostawa

Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem:

firmy kurierskiej FEDEX Sp. z o.o.

Paczkomaty 24/7 przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o

firmy kurierskiej MailBox

firmy kurierskiej Poczta Polska S.A.

3cam.pl oferuje możliwość darmowej dostawy produktów zamówionych na portalu www.3cam.pl w przypadku, gdy, wartość składanego zamówienia przewyższy kwotę 2000,00 zł.

3CAM sp z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowej zmiany ceny dostawy w związku z prowadzonymi akcjami promocyjnymi. 3Cam Sp. z o.o. w przypadku prowadzenia takiej akcji promocyjnej każdorazowo poinformuje Internautę o jej warunkach.

Zwrot pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy

W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy zwrot świadczenia uiszczonego przez internautę, następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 3cam.pl oświadczenia internauty o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z art 32, art 33 i art 34 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta zwrot obejmuje cenę towaru oraz koszty przesyłki od 3cam.pl do internauty. 

Internauta zobowiązany jest zwrócić rzecz 3cam.pl nie później niż w ciągu 30 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Koszty dostarczenia towaru do 3cam.pl ponosi internauta (konsument).

W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot dokonywany jest bezpośrednio na rachunek bankowy internauty przypisany do karty płatniczej, przy użyciu której była dokonywania płatność za zamówienie.

W przypadku płatności za pobraniem, dokonanej przy odbiorze przesyłki u kuriera lub w paczkomacie InPost, zwrot następuje na wskazany przez internautę numer rachunku bankowego. Powinien on zostać przesłany drogą mailową ze wskazaniem numeru zwrotu/zamówienia lub poprzez uzupełnienie formularza zwrotu/wymiany po zalogowaniu się na koncie, z którego realizowane było zamówienie.

Prawo odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem, lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem lub Klient, któremu przysługuje równoważna ochrona zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, otrzymuje od Sprzedawcy zwrot wszelkich płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Odesłanie lub przekazanie rzeczy musi nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Przepisy art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie dotyczą wymiany handlowej pomiędzy firmami.
Klientów spoza Unii Europejskiej prosimy o przemyślane zamówienia, ponieważ ze względu na formalności i ewentualne opłaty celne, zwrot towaru może być niemożliwy i ekonomicznie nieuzasadniony.

Procedura reklamacyjna

W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący chcąc skorzystać z przysługujących mu uprawnień zobowiązany jest:

• zawiadomić Sprzedawcę lub Gwaranta (3CAM Sp. z o.o.) o stwierdzonej wadzie i poinformować o sposobie dostarczenia Sprzedawcy lub Gwarantowi produktu (osobiście przez Kupującego, bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej), na adres: 3CAM Sp. z o.o., ul. Storczyka 29H, 62-080 Lusówko, Polska. Informacji tych należy udzielić Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej info@3cam.pl

• przed wysyłką należycie zabezpieczyć produkt na czas transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu i inne szkody poniesione przez Kupującego w czasie przed rzeczywistym dostarczeniem produktu i wydaniem go Gwarantowi, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia w czasie transportu, jeżeli wady te nie powstały z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem produktu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
Do produktu reklamowanego, Klient niebędący konsumentem , jest obowiązany bezwzględnie dołączyć:

• dowód zakupu oraz w przypadku korzystania z uprawnień w ramach gwarancji dokument gwarancyjny (jeśli został dostarczony wraz z towarem)
• dokładny opis usterki
• dane kontaktowe (oprócz adresu zwrotnego niezbędne jest podanie nazwiska osoby kontaktowej i numeru telefonu)
Sprzedawca lub Gwarant nie uwzględni zgłoszeń reklamacyjnych i nie dokona żadnych napraw w przypadku zgłoszeń nie zawierających wszystkich załączników wskazanych powyżej, z wyjątkiem roszczeń zgłoszonych przez konsumentów.

Jeżeli podane w reklamacji dane bądź informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca lub Gwarant zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedawca lub Gwarant rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W przypadku korzystania z gwarancji Serwis Gwaranta usunie usterki w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia produkt do naprawy. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części, o czym Nabywca zostanie poinformowany.

Gwarancja

Na towary sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej 3cam.pl, udzielana jest gwarancja producenta – 1 rok, chyba, że inny wymiar okresu gwarancyjnego jest podany w opisie produktu. Zasięg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Polski, o ile nic innego nie zostało zastrzeżone na stronie odpowiedniego produktu. Gwarancja obejmuje wymianę części na nowe oraz naprawę. 

We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach gwarancji, zostanie przedstawione internaucie najkorzystniejsze rozwiązanie (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru lub zwrot kosztów).

Gwarancja nie ma jednak zastosowania w przypadku problemów spowodowanych przez zaniedbanie, uszkodzenie lub nieprawidłowe użytkowanie towaru przez internautę.

 

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,

1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,

1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,

1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.,

1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,

1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,

1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Koszyk
Sign in

No account yet?

0 Wishlist
0 items Cart
Menu